Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle betingelser

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrer o.lign., medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem Kemitura Group (i det følgende kaldet Kemitura) og aftalens anden part (i det følgende kaldet Kunden). Forbehold taget af Kunden er kun gyldige ved Kemitura’s skriftlige accept heraf.

Tilbud og ordrer

Skriftlige tilbud er bindende i det antal dage, der er angivet i tilbuddet og er gældende fra tilbuddets dato. Leveringstider beregnes fra ordrebekræftelsens dato. Specialfremstillede varer og standardvarer i afmålte længder tages ikke retur. Øvrige standardvarer tages ikke retur, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Tekniske oplysninger

Alle oplysninger om tekniske data, der er anført i kataloger, brochurer annoncer, prislister o.lign., er kun vejledende. Disse oplysninger er kun bindende, såfremt de står specifikt angivet i skriftlige aftaler. Alle oplysninger om tekniske data, der overdrages til Kunden o.h.t. aftale, er Kemitura’s ejendom, medmindre andet aftales skriftligt. Sådanne oplysninger må af Kunden ikke kopieres eller overgives til tredjemand, medmindre andet aftales skriftligt. Alle tekniske oplysninger overgivet af Kunden til Kemitura Group behandles fortroligt.

Tromler

Tromler er ikke indeholdt i prisen. Tromler faktureres til Kunden, som ved tilbagelevering af tromlerne i ubeskadiget stand inden for 3 mdr. (denne tidsfrist kan forlænges ved skriftlig aftale) får krediteret et beløb svarende til fakturabeløbet.

Priser

Alle oplysninger om priser, der er anført i kataloger, brochurer annoncer, prislister o.lign., er vejledende. Disse prisoplysninger er kun bindende, såfremt de står specifikt angivet i skriftlige aftaler. Alle priser er excl. moms og andre offentlige udgifter.

Betaling

Betaling skal ske i.h.t. betalingsbestemmelserne på fakturaen eller i.h.t. anden skriftlig aftale. Betales fakturabeløbet ikke rettidigt, beregnes morarenter fra forfaldsdato med 2% per påbegyndt måned. Hvis forfaldne beløb ikke betales rettidigt, forfalder restkøbesummen for alle leverede varer til omgående betaling. Kemitura Group er i disse tilfælde berettiget til uden varsel at stoppe for yderligere leverancer, uanset om disse er kontraktligt fastsatte.

Ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver Kemitura’s ejendom i det omfang, som den danske lovgivning tillader, indtil betaling sker.

Sikkerhedsstillelse

Kemitura kan forlange, at Kunden straks stiller sikkerhed for ethvert tilgodehavende, herunder også renter, som Kemitura måtte have på Kunden.

Levering

Leveringstidspunktet opgives af Kemitura med forbehold for Force Majeure. Kemitura må, så snart Kemitura bliver klar over, at leveringstiden ikke kan overholdes, give meddelelse til Kunden herom. Kemitura’s ansvar for tab, som Kunden måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig overstige fakturaprisen på det pågældende produkt, ligesom der under ingen omstændigheder ydes erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab på grund af forsinket levering.

Reklamationer

Kunden er forpligtet til at undersøge de Kemitura leverede varer straks ved modtagelsen af varerne. Alle fejl og mangler, der konstateres ved undersøgelsen af de af Kemitura Group leverede varer, skal meddeles Kemitura Group skriftligt indenfor en periode af 8 dage efter varemodtagelsen. Returnering af varerne kan kun ske i.h.t. Kemitura’s skriftlige accept heraf.

Mangelansvar

Kemitura hæfter for sine produkter i henhold til gældende dansk lovgivning. Såfremt Kunden konstaterer en mangel, er Kemitura berettiget til at foretage afhjælpning i form af udbedring eller omlevering efter eget valg, såfremt manglerne ved leverancen skyldes fejl ved konstruktion, materiale eller fremstilling. Udover det i denne paragraf anførte har Kemitura intet ansvar for mangler. Kemitura fraskriver sig således ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab, tidstab, avance eller andet indirekte tab, som manglen måtte forvolde overfor Kunden.

Produktansvar

Forvolder en leverance fra Kemitura skade, er Kemitura ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Kemitura. Kemitura har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. Kemitura er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avance eller andet indirekte tab. I det omfang, Kemitura måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Kemitura skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Kemitura i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Kemitura’s leverancer.

Force Majeure

Kemitura forbeholder sig ansvarsfrihed for følgende omstændigheder, når de medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens gyldighed: krig, borgerkrig, revolution, uroligheder, sabotage, tyveri, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, eksplosioner, sygdoms epidemier og -karantæner, boykot, strejker, ødelæggelse af maskiner, driftsstop opstået p.g.a. restriktioner i drivkraft og lignende, mangel på transportmuligheder, mangler ved eller forsinkelser med leverancer fra Kemitura’s leverandører eller andre lignende omstændigheder uden for Kemitura’s kontrol.

Værneting

Alle tvistigheder i forbindelse med aftaler eller kontrakter er undergivet dansk lovgivning og ret og afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.